Πρόεδροι

Μπαφαλούκος Δημήτριος

2017

Φραγκιά-Τσίβου Κων/να

2018

Στρατηγός Αλέξανδρος

2019

Πετρακοπούλου Θεοδώρα

2020

‘A Αντιπρόεδρος

Ο. Παπαδόπουλος

Γεν. Γραμματέας

Χασάπη Βασιλική

Ειδ. Γραμματέας

Λασκαράκης Απόστολος

Ταμίας

Κολιαράκης  Νικόλαος

‘B Αντιπρόεδρος

Χάμψας Γρηγόρης

Όργανα της Eταιρίας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή